Steigerconcurrent.nl

Start

Verhuur

Verkoop

Advies

Levering

Contact

Email 24/7 Kamersteiger verkoop en verhuur Projectsteiger op maat geplaatst Transport en montage met eigen personeel. levergebied / regio Telefoonteam ter assistentie van u.

Email

Steigerconcurrent | leveringsvoorwaarden 2012

010 3400 610

 

Algemene regels om samen zaken te doen, duidelijk en helder.

lees hieronder onze leveringsvoorwaarden.

 

Algemene leveringsvoorwaarden met beperkte aansprakelijkheid van de firma SteigerConcurrent.NL,     hierna te noemen de SteigerConcurrent,

1 Definities

    AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

    Opdracht; Iedere overeenkomst die wordt aangegaan met de SteigerConcurrent.

    Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die met de SteigerConcurrent een overeenkomst afsluit.

    Goederen: Al hetgeen door de SteigerConcurrent krachtens een overeenkomst aan een opdrachtgever ter beschikking

    wordt gesteld, dan wel gebruikt bij uitvoering van de betrokken opdracht.

 

2    Toepasselijkheid

2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die worden aangegaan door en met de SteigerConcurrent.

2.2 Eventueel van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever die met de SteigerConcurrent een  overeenkomst sluit          worden uitgesloten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan dat deze AV van toepassing zijn.

2.3 Van deze AV en het gestelde in 2.1 en 2.2 kan slechts bij schriftelijke- door beide partijen getekende overeenkomst- worden afgeweken. Indien in zo’n geval op een of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

3.   Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten.

3.1 Alle overeenkomsten en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Overeenkomsten komen tot stand zodra de SteigerConcurrent een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Eventuele wijzigingen c.q. aanvullingen op een overeenkomst alsmede de acceptatie daarvan dienen schriftelijk plaats te vinden dan wel te worden bevestigd.

3.3 Indien een door de SteigerConcurrent aan opdrachtgever gezonden schriftelijke opdrachtbevestiging niet, of niet binnen 3 (drie) dagen na verzending ervan, ondertekend aan de SteigerConcurrent wordt geretourneerd, dan mag de SteigerConcurrent ervan uitgaan dat de Opdrachtgever stilzwijgend akkoord is gegaan met de inhoud van even bedoelde opdrachtbevestiging, tenzij de Opdrachtgever binnen deze termijn schriftelijk te kennen geeft niet ermee akkoord te gaan.

 

4 Prijzen en Tarieven.

4.1 Prijzen en Tarieven worden per opdracht Door de SteigerConcurrent vastgesteld en gelden slechts voor de datum van de levering van diensten en/of goederen exclusief btw en af depot, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.2 In de prijzen en tarieven van de SteigerConcurrent zijn slechts (in)begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide bestanddelen. Door de SteigerConcurrent gemaakte evidente rekenfouten kunnen door haar achteraf worden hersteld.

4.3 De door de opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen volgens overeenkomst en/of na mededeling aan de opdrachtgever ter beschikking staan van de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, tot en met de overeengekomen beŽindigingdatum c.q. de datum waarop de goederen zijn teruggehaald c.q. in goede staat zijn terugbezorgd.

4.4 Prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld belastingverhogingen,accijnzen, boeten en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding en dergelijke – tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.5 Levering vindt plaats ‘’Šf depot’’ van de SteigerConcurrent door overhandiging van de goederen dan wel door plaatsing ervan of door het voorrijden van het transportmiddel waarmee de goederen worden vervoerd naar de plaats van bestemming als opgegeven door de Opdrachtgever, De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming voor een normaal transportmiddel goed toegankelijk is.

4.6 Vorstverletdagen en  vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de verhuurperiode en de berekening van de huurprijs – tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.7 Bij transport naar de plaats van bestemming en levering reizen de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Is de plaats van bestemming niet goed te bereiken of te berijden, dan komen de daarmee in verband houdende kosten, zoals vertraging, niet kunnen uitvoeren- van de opdracht voor rekening etc. voor rekening van de opdrachtgever.

4.8 De goederen staan voor rekening en risico van de opdrachtgever op de werklocatie. Alle kosten in verband met eventuele schade en/of reparatie van het gehuurde, waaronder kosten van extra transport, alsmede alle kosten in verband met stilstand der werkzaamheden of vervanging van het gehuurde komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

5.  Betalingen

5.1 Alle betalingen dienen contant of binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook , kosteloos op het kantoor van de SteigerConcurrent dan wel op haar Bank- of Gironummer door bijschrijving te worden voldaan, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn als genoemd in 5.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding van de genoemde periode.

5.3 Zodra de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichting in gebreke is , is hij gehouden de wettelijke rente- een gedeelte van een maand als een maand gerekend- over het totale opeisbare bedrag aan de SteigerConcurrent te betalen. Daarenboven komen alle schaden en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van de betrokken Opdrachtgever, zowel betreffende interne kosten, buitengerechtelijke kosten met een minimum van 10% van het opeisbare bedrag.

5.4 de SteigerConcurrent is gerechtigd welke zij uit welke hoofde dan ook, jegens Opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering hoe ook genaamd, jegens de SteigerConcurrent niet nakomt, Indien de Opdrachtgever meer dan dertig dagen in verzuim is, behoudt de SteigerConcurrent zich het recht voor iedere overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, onverminderd het recht van de SteigerConcurrent op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever.

6.   BeŽindiging overeenkomst

6.1 de SteigerConcurrent behoudt na beŽindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomt voor de opdrachtgever voortvloeiende  verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan goederen c.q. vermissing hiervan.

6.2 de SteigerConcurrent behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beŽindigen indien: - Het personeel van de SteigerConcurrent dan wel hulppersonen welke de uitvoering van de opdracht volgens overeenkomst opgedragen hebben gekregen. (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen; - Bij de uitvoering van de opdracht de weersomstandigheden, met name de windsnelheid, van dien aard is dat het voortzetten hiervan niet verantwoord is.

6.3 Indien opschorting dan wel beŽindiging van de overeenkomst niet aan de orde is op grond van een niet aan de SteigerConcurrent te wijten oorzaak, dan is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen tarief te betalen gedurende de periode van opschorting.

7.  Reclames

7.1 onder reclames worden verstaan alle klachten van de Opdrachtgever ten aanzien van (de uitvoering) van de opdracht.

7.2 Reclames dienen schriftelijk en duidelijk gemotiveerd binnen 3 dagen na constatering van de uitvoering van de opdracht te zijn ingediend.

8. Verzekeringen en schade

8.1 De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur afgegeven en genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot de terugkeer der goederen in het depot van de SteigerConcurrent.

8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de goederen onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de Opdrachtgever toegestaan om zonder de uitdrukkelijke toestemming van de SteigerConcurrent de goederen van de aangegeven werklocatie te verwijderen of te doen verwijderen met het oogmerk deze op een andere plaats/locatie op te stellen of te doen stellen.

8.3 De Opdrachtgever verplicht zich als een goed huisvader voor de goederen zorg te dragen, hij is verplicht de goederen tegen vervangingswaarde te verzekeren ter zake van alle schades, risico, vermissing en diefstal.

8.4 De Opdrachtgever is verplicht bij iedere retourzending van goederen aan de SteigerConcurrent, om welke reden dan ook  de SteigerConcurrent ten minste 3 (drie) dagen van te voren  daarvan te verwittigen. De Opdrachtgever is verplicht alle tijdens de huurperiode ontstane schade veroorzaakt door wat voor reden dan ook, te vergoeden, normale slijtage uitgezonderd.

8.5 Nadat de SteigerConcurrent het gehuurde aan haar adres heeft terugontvangen, of van de werklocatie heeft opgehaald behoud zij zich het recht voor om binnen een redelijke bij de Opdrachtgever te reclameren dat het door opdrachtgever gehuurde materiaal niet in goede staat is terug ontvangen. De opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.